Futuwwa Traditions in the Ottoman Empire Akhis, Bektashi Dervishes, and Craftsmen

TitleFutuwwa Traditions in the Ottoman Empire Akhis, Bektashi Dervishes, and Craftsmen
Publication TypeJournal Article
AuthorsArnakis G